skeyes_poelgeest11.JPG
skeyes_poelgeest22.JPG
skeyes_poelgeest28.JPG
skeyes_poelgeest6.JPG
skeyes_poelgeest19.JPG
Beste Prijsgarantie
 — 

Algemene voorwaarden tickets A Midsummer Night at Oud Poelgeest

Algemeen, definities

‘’Algemene voorwaarden’’: De onderhavige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op iedere rechtsverhouding tussen een Bezoeker en een Organisator met betrekking tot het bezoeken van een Evenement met een Ticket, de aankoop van een Ticket en de daarmee verband houdende aanschaf van een product en/of dienst (van Derden) via de Website;

“Bezoeker”: De bezoeker van een Evenement, of de persoon die een met een Evenement verband houdend product en/of dienst (van Derden) aanschaft op de Website, al naar gelang de strekking van de bepaling in deze Algemene Voorwaarden. De Bezoeker is steeds een consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of namens deze en de Bezoeker is degene die door de wet als “wederpartij” wordt aangeduid in artikel 6: 231 sub c Burgerlijk Wetboek;

“Derde(n)”: Iedere partij die een product of dienst verkoopt die verband houdt met het Evenement niet zijnde de Organisator;

“Evenement”: Ieder evenement, een- of meerdaags, binnen en/of buiten dat georganiseerd wordt door de Organisator in Nederland voor haar rekening en risico en waarvoor deze Organisator de onderhavige voorwaarden gebruikt jegens Bezoekers;

“Organisator”: De vennootschap gerelateerd aan het Evenement welke gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6: 231 sub b Burgerlijk Wetboek jegens de Bezoeker waarvoor deze vennootschap in alle opzichten verantwoordelijk is en de contractspartij van de Bezoeker. De Organisator heeft eigen activiteiten, zoals een Website en/of Evenement(en);

“Ticket”: Een toegangsbewijs dat de Bezoeker het recht geeft op het bijwonen van een Evenement. Dit kan een fysiek kaartje zijn maar ook een digitaal kaartje met een barcode;

“Website”: Iedere website van de Organisator zoals deze door die rechtspersoon geëxploiteerd en aangeboden wordt, waarop de Bezoeker informatie over een Evenement kan vinden en waarop of via welke de Bezoeker Tickets en daarbij behorende producten en/of diensten (van Derden) kan kopen.

 

Toepassing van de algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als een Bezoeker met gebruikmaking van een Ticket een Evenement bezoekt, een Ticket en/of een daarmee verband houdend product of dienst (van Derden) aanschaft via de Website. De voorwaarden worden van toepassing verklaard voordat de Bezoeker een Ticket en/of product of dienst koopt. Door de aankoop van een Ticket, door een Evenement met een Ticket te bezoeken en/of door de aankoop van een product en/of dienst (van Derden) op de Website, gaat de Bezoeker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. De Organisator is Kasteel Oud Poelgeest BV, gevestigd op  Poelgeesterweg 1 2341 NM Oegstgeest, Nederland, met Kamer van Koophandel nummer 58979522.

Bij enige aankoop van een product en/of dienst (van Derden) en/of Ticket via de Website, heeft de Bezoeker de mogelijkheid om kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden voordat hij overgaat tot het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg.

Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend jegens particulieren en uitdrukkelijk niet jegens partijen in hun hoedanigheid van professionele contractspartij in relatie tot Organisator.

 

Wijzigen Algemene voorwaarden

De Organisator is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde versie wordt alsdan op de Website gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie gelden alsdan de gewijzigde voorwaarden. Als een wijziging of aanvulling de rechten of verplichtingen van de Bezoeker op significante wijze beïnvloedt, zal de Organisator de Bezoeker hiervan door middel van een e-mail op de hoogte brengen, dan wel deze wijzigingen duidelijk onder de aandacht van de Bezoeker brengen tijdens het bezoek van het Evenement en/of op de Website.

Als de Bezoeker het Evenement bezoekt, een Ticket aanschaft of producten en/of diensten (van Derden) afneemt via de Website na wijziging of aanvulling van de Algemene Voorwaarden, dan accepteert de Bezoeker daarmee onherroepelijk de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden. Indien de Bezoeker de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, dient de Bezoeker het gebruik en bezoek van de Website en/of Evenement(en) of het aanschaffen van Tickets of producten en/of diensten (van Derden) op de Website meteen te staken.

 

Tickets

Toegang tot het Evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldig onbeschadigd Ticket. Indien de Bezoeker na binnenkomst het Evenement of de locatie daarvan verlaat, verliest het Ticket automatisch zijn geldigheid.

De Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator. Het Ticket geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook rechthebbende daarop is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de (enig) houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door Organisator ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekte Ticket.

Vanaf het moment dat het Ticket aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

Eenmaal gekochte tickets zijn non-refundable!

 

Nadere voorschriften

De Bezoeker van het Evenement is verplicht zich te houden aan de voorschriften, huisregels en/of wijzigingen daarvan en aanwijzingen van de Organisator, de exploitanten van de plaats waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer, politie en andere bevoegden.

Bij overtreding van een gebod of verbod volgt onmiddellijk verwijdering van de Bezoeker door het ordepersoneel.

De Organisator houdt zich het recht voor bepaalde personen de (verdere) toegang tot het Evenement te ontzeggen of van het Evenement te verwijderen en/of de Bezoeker over te dragen aan de politie, indien naar haar oordeel zulks nodig is ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Evenement en/of er sprake is van overtreding van een artikel uit deze Algemene Voorwaarden

Strafbare feiten (diefstal, heling, drugsbezit, dealen, mishandeling en wapenbezit etc) zijn altijd reden tot ontzegging.

Het meebrengen van eigen drank- en of etenswaren is niet toegestaan.

Houd het evenemententerrein schoon en gooi afval in de beschikbare afvalbakken.

 

Annulering of verschuiving in geval van overmacht

In geval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, pandemieën, terreurdreiging, besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, brand, (slechte) weersomstandigheden etc., heeft de Organisator het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of een andere locatie of het Evenement te annuleren.

 

Beeld- en geluidsopnamen

De artiesten en/of de Organisator is voor commerciële doeleinden gerechtigd beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken van het Evenement en de Bezoekers daarvan en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook. Door de verkrijging van een Ticket van het Evenement en/of door betreding van de locatie van het Evenement, verleent de Bezoeker onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en de bewerking, openbaarmaking en exploitatie daarvan, alles in de ruimste zin des woords zonder dat de Organisator enige vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.